ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Το Τμήμα Δομή του Τμήματος

Δομή του Τμήματος

Εκτύπωση

Το Τμήμα αποτελείται από δύο τομείς, τον Τομέα Σχεδιασμού και Λήψης Αποφάσεων και τον Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων, οι οποίοι θεσπίστηκαν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (αρ. πρ. 3, 12/11/2002). Η διάρθρωση αυτή εξυπηρετεί τους βασικούς στόχους του Προγράμματος Σπουδών και εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του, καθώς αντιστοιχεί στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται. Σε αυτούς τους δύο τομείς κατανέμονται τα μέλη του μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος, αλλά και τα αντίστοιχα του έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Διοικητικά, το Τμήμα περιλαμβάνει μονοπρόσωπα και συλλογικά όργανα, τα οποία λαμβάνουν αποφάσεις που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος. Τα κύρια όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι:

 • Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος
 • Το Συμβούλιο του Τμήματος
 • Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Κατά την τελευταία πενταετία λειτουργούν στο Τμήμα οι κάτωθι θεσμοθετημένες Επιτροπές:

 • Επιτροπή για την πρακτική άσκηση σπουδαστών
 • Επιτροπή για τα επαγγελματικά δικαιώματα και το προφίλ του πτυχιούχου
 • Επιτροπή σύνταξης ωρολογίου προγράμματος
 • Επιτροπή σύνταξης προγράμματος εξετάσεων
 • Επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων Επιστημονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών
 • Επιτροπή απογραφής πάγιου εξοπλισμού
 • Επιτροπή για την αναμόρφωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
 • Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων
 • Επιτροπή μετεγγραφών

Η λειτουργία του Τμήματος διέπεται από τον Πρότυπο Γενικό Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. (Π.Δ. 160/08, ΦΕΚ 220/3-11-2008) και τον Κανονισμό Σπουδών ΤΕΙ Πάτρας (ΦΕΚ 1474/4-12-2000).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από τα διοικητικά όργανα σε επίπεδο Τμήματος, υπάρχουν και ανάλογα μονοπρόσωπα και συλλογικά διοικητικά όργανα σε επίπεδο Σχολής.

Έτσι, στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας μονοπρόσωπο διοικητικό όργανο είναι ο Διευθυντής της Σχολής, η εκλογή του οποίου γίνεται από τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού, εκπροσώπους των σπουδαστών, αλλά και εκπροσώπους του υπόλοιπου προσωπικού της Σχολής το οποίο δικαιούται κατά το νόμο να ψηφίζει.

Ως συλλογικό όργανο διοίκησης είναι το Συμβούλιο της Σχολής το οποίο απαρτίζεται από το Διευθυντή της Σχολής και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων, ενώ σε ποσοστό 40% μετέχουν σε αυτό και οι σπουδαστές.