ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Β

Οικονομική της Διοίκησης

Εκτύπωση

 

Τίτλος Μαθήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κωδικός 2202 Εξάμηνο Β Πιστωτικές Μονάδες 6
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 3 Εργαστήριο: 2
Κατηγορία Μάθημα Γενικής Υποδομής
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Γεώργιος Κακαρελίδης, M.Sc. - Δρ. Κωνσταντίνος Κουνετάς

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι το να καταστήσει τους Φοιτητές ικανούς να εφαρμόζουν και να συνδυάζουν την οικονομική θεωρία και μεθοδολογία στην πρακτική της λήψης αποφάσεων καθώς επίσης και να χρησιμοποιούν τις τεχνικές της οικονομικής ανάλυσης, της διοικητικής επιστήμης και της επιστήμης των αποφάσεων για να επιλύουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικονομικές μονάδες και ειδικότερα οι επιχειρήσεις. Περαιτέρω οι φοιτητές καλούνται:

  • Να εξηγήσουν την συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων και κυρίως των επιχειρήσεων αναλύοντας τις θεωρίες χρησιμότητας, παραγωγής και κόστους κ.λ.π.
  • Να περιγράψουν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας της επιχείρησης.
  • Να χρησιμοποιήσουν βασικά οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων καθώς και σύγχρονες οικονομετρικές ή και μη παραμετρικές τεχνικές για να προγραμματίσουν λειτουργίες της επιχείρησης και να χαράξουν επενδυτικές στρατηγικές.
  • Να περιγράφουν την συμπεριφορά των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε συνθήκες Τέλειου Ανταγωνισμού, Ολιγοπωλίου και Μονοπωλίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αποφάσεις βελτιστοποίησης, Αποφάσεις διαχείρισης κινδύνου, Αποφάσεις στις επιμέρους λειτουργίες της επιχείρησης, Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης και εκτίμηση συναρτήσεων ζήτησης, Αποτελεσματική παραγωγή, Πρόβλεψη κόστους & επιχειρηματική δραστηριότητα, Ειδικές τεχνικές καθορισμού τιμών, Προγραμματισμός επενδύσεων, Αποφάσεις βάσει ανάλυσης ισολογισμού, Αποφάσεις βάσει ανάλυσης κόστους / οφέλους, Κυβέρνηση και επιχειρηματική δραστηριότητα, Προϋπολογισμός κεφαλαίου, Επιχειρησιακή Οικονομική.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την διεξαγωγή ασκήσεων (εργαστηριακό μέρος) που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Ειδικότερα στο εργαστηριακό μέρος εξετάζονται συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων (case studies) για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος. Τα μαθήματα παρουσιάζονται υπό μορφή διαφανειών οπότε και είναι απαραίτητη η χρήση Laptop & Data video projector.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό και το εργαστηριακό μέρος. Παράλληλα δίνονται ασκήσεις προς λύση στο εργαστηριακό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Mansfield E. (Μετάφραση Μπήτρος Γ.), Managerial Economics Τόμος Α΄ και Β΄, Εκδόσεις Μπένου

2. Νικολόπουλος Η. - Σπυριούνη Σ., Οικονομική της διοίκησης, Εκδόσεις Πατάκης

3. Κορρές Γ. - Λιαργκόβας Π., Οικονομική των επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σταμούλη

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 10:52