ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Β

Εφαρμογές της Μαθηματικής Ανάλυσης στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό

Εκτύπωση

Σελίδα μαθήματος στο e-class

 

Τίτλος Μαθήματος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
Κωδικός 2203 Εξάμηνο Β Πιστωτικές Μονάδες 7
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 4 Εργαστήριο: 2
Κατηγορία Μάθημα Γενικής Υποδομής
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Αλέκα Καλαπόδη

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να εφαρμόζουν μαθηματικές γνώσεις υψηλού επιπέδου για την διατύπωση και επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων ή οικονομικού σχεδιασμού, προβλήματα τα οποία εμφανίζονται σε όλους τους τύπους των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι σπουδαστές θα πρέπει να μπορούν να αντιμετωπίσουν:

  • Προβλήματα μεγιστοποίησης ή ελαχιστοποίησης οικονομικών μεγεθών, όπως συναρτήσεων παραγωγής, κέρδους, κόστους κ.ά. σε πραγματικές συνθήκες πολλών μεταβλητών με ανάλογους περιορισμούς.
  • Θέματα οριακών μεγεθών, για παράδειγμα οριακή ζήτηση, οριακή παραγωγικότητα κ.ά.
  • Μελέτη πλεονάσματος παραγωγού ή καταναλωτή.
  • Υπολογισμούς ελαστικοτήτων, ροπών, αποσβέσεων ή αποθεματικών μεγεθών.
  • Εύρεση οικονομικών μεγεθών μέσω διαφορικών εξισώσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αόριστα ολοκληρώματα και μέθοδοι υπολογισμού τους. Ορισμένα ολοκληρώματα. Υπολογισμός εμβαδού. Γενικευμένα ολοκληρώματα και κριτήρια σύγκλισης. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Μερική παράγωγος. Ολικό διαφορικό. Πεπλεγμένη παραγώγιση. Τοπικά ακρότατα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Δεσμευμένα τοπικά ακρότατα. Πολλαπλασιαστές Lagrange. Εισαγωγή στις Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την διεξαγωγή ασκήσεων που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Για την υλοποίηση των εργαστηριακού μέρους του μαθήματος απαιτείται το πρόγραμμα Mathematica. Επίσης, οι σπουδαστές αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν ομαδικές εργασίες υπό μορφή projects.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Ανάθεση εργασιών (projects) και παρουσίασή τους στη διάρκεια του εξαμήνου, καθώς και τελική αξιολόγηση, για το εργαστηριακό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ζαγούρας Χ. - Γεωργίου Δ., Γενικά μαθηματικά ΙΙ, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών

2. Βόσκογλου Μ., Μαθηματικά, Αυτοέκδοση

3. Σάσσαλος Σ., Γενικά μαθηματικά, Αθήνα: Ιων

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 10:53