ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Γ

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Εκτύπωση

 

Τίτλος Μαθήματος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κωδικός 2306 Εξάμηνο Γ Πιστωτικές Μονάδες 4
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 2 Εργαστήριο: 2
Κατηγορία Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Αμαλία Φωκά

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να εμβαθύνουν οι φοιτητές - φοιτήτριες τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν τα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και τις σύγχρονες τάσεις. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης, οι φοιτητές - φοιτήτριες θα είναι σε θέση:

  • Να αντιμετωπίζουν την ανάλυση και το σχεδιασμό ενός Συστήματος Βάσεων Δεδομένων ως μια συστηματική μεθοδολογία ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων Βάσεων Δεδομένων.
  • Να προσδιορίζουν με σαφήνεια τις προδιαγραφές ενός συστήματος Βάσεων Δεδομένων και να μπορούν να τις μοντελοποιούν χρησιμοποιώντας το μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων.
  • Να υλοποιούν και να διαχειρίζονται Βάσεις Δεδομένων σε ένα από τα σημαντικά Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων της αγοράς (π.χ. SQL Server ή Oracle).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η ανάπτυξη του μαθήματος συνίσταται σε δύο σκέλη. Στο θεωρητικό σκέλος μελετούνται οι Έννοιες και Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, η Μοντελοποίηση Δεδομένων με Χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων - Συσχετίσεων, το Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων και η Σχεσιακή Άλγεβρα και η γλώσσα SQL. Στο εργαστηριακό σκέλος γίνεται εκμάθηση της γλώσσας SQL για την υλοποίηση Βάσεων Δεδομένων.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την διεξαγωγή ασκήσεων που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος χρησιμοποιείται το πρόγραμμα ΜySQL Server για την υλοποίηση Βάσεων Δεδομένων.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Ανάθεση εργασιών (projects) και παρουσίασή τους για το εργαστηριακό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. R. Elmasri - S. Navathe, Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων - Α και Β Τόμος, Εκδόσεις Δίαυλος

2. Silberschatz - Korth - Suda, Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Εκδόσεις Γκιούρδας

3. Sunderraman Rajshekhar, Oracle, Εκδόσεις Ίων

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 10:55