ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Ε

Χρηματοοικονομική Διοίκηση - Ειδικά Θέματα

Εκτύπωση

 

 

Τίτλος Μαθήματος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κωδικός 2502 Εξάμηνο Ε Πιστωτικές Μονάδες 6
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 3 Εργαστήριο: 1
Κατηγορία Μάθημα Ειδικότητας
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Νικόλαος Αδαμόπουλος M.Sc.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα συντελεί στην κατανόηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης σε προχωρημένα θέματα που συνδέονται με την επιβίωση και τη χρηματοδότηση μιας επιχείρησης, τη σχέση κινδύνου και απόδοσης και την ακολουθούμενη μερισματική πολιτική. Τελικός στόχος είναι η μεθοδολογική τεκμηρίωση δράσεων και πολιτικών κατάλληλων για την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων και καταστάσεων σε επιχειρηματικό επίπεδο. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο Φοιτητής αναμένεται να είναι σε θέση:

  • Να κατανοεί τις χρηματοδοτικές ανάγκες μιας επιχείρησης,
  • Να προσδιορίζει το κίνδυνο και την απόδοση των μετοχών, των ομολόγων και γενικότερα των επενδύσεων,
  • Να διερευνά και να αξιοποιεί τις συγχωνεύσεις και εξαγορές,
  • Να αναλύει την κεφαλαιακή δομή μιας επιχείρησης και να προσδιορίζει το ύψος της μόχλευσης,
  • Να εφαρμόζει την κατάλληλη μερισματική πολιτική.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κίνδυνος και απόδοση επενδύσεων. Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου. Κόστος κεφαλαίου. Πολιτική μερισμάτων, αποτίμηση. Μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση. Συγχωνεύσεις και εξαγορές, μέτρηση αποδοτικότητας. Αναδιοργάνωση και πτώχευση. Στρατηγικές άμυνας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία της θεωρίας του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από διαλέξεις και επίλυση προβλημάτων που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Στα εργαστηριακά μαθήματα επιπροσθέτως γίνεται χρήση του προγράμματος Microsoft Excel (οπότε απαιτείται η ύπαρξη και χρήση Data Video Projector) με τη χρήση λογιστικών φύλλων και συναρτήσεων του Microsoft Excel.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Ανάθεση εργασιών (projects) και παρουσίασή τους καθώς ή/και διεξαγωγή ασκήσεων για το εργαστηριακό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Gitman L. - Joehnk M., Επενδύσεις ΙΙ, Εκδόσεις Έλλην

2. Αρτικης Γ., Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ανάλυση Και Προγραμματισμός (B' Εκδοση), Εκδόσεις Νικητόπουλος

3. Πετράκης Π., Χρηματοοικονομική Διοίκηση Και Τραπεζική Οικονομική