ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Ε

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Εκτύπωση

Σελίδα μαθήματος στο e-class

 

Τίτλος Μαθήματος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Κωδικός 2505 Εξάμηνο Ε Πιστωτικές Μονάδες 5
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 2 Εργαστήριο: 2
Κατηγορία Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Τύπος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δρ. Χρήστος Γκουμόπουλος

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Εξοικείωση με το μοντέλο του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού: αφαιρετικοί τύποι δεδομένων, ενθυλάκωση, κληρονομικότητα και πολυμορφισμός.
  • Εξοικείωση με τα στοιχεία μιας γλώσσας αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού όπως η Java: κλάσεις αντικειμένων και διεπαφές, εξαιρέσεις και βιβλιοθήκες συλλογών αντικειμένων.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την μετάβαση από την περιγραφή ενός προβλήματος στον καθορισμό της λογικής για την επίλυση του προβλήματος σύμφωνα με το υπόδειγμα του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και κατόπιν την υλοποίηση της λογικής σε ένα πρόγραμμα Java.
  • Η χρήση εργαλείων ανάπτυξης Java εφαρμογών για την δοκιμή, τεκμηρίωση και προετοιμασία πακέτων λογισμικού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αρχές αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, βασικές έννοιες (Κλάσεις, Αντικείμενα, Μέθοδοι), στοιχεία της Java (τύποι δεδομένων, τελεστές, εντολές ροής, αλφαριθμητικά, I/O, σύνθετες μέθοδοι), υλοποίηση συσχετίσεων κλάσεων, δόμηση ενός προγράμματος Java με πακέτα, κληρονομικότητα και υλοποίηση ιεραρχίας κλάσεων, υπερφόρτωση, υπέρβαση, πολυμορφισμός, υλοποίηση πολυμορφισμού, επικοινωνία εφαρμογών Java με αρχεία, εξαιρέσεις και χειρισμός λαθών, επικοινωνία εφαρμογών Java με σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων, σύνθετες δομές δεδομένων (Set, List, Vector, Stacks κ.α.), χρήση γραφικών, βιβλιοθήκη Swing, υλοποίηση ολοκληρωμένων εφαρμογών σε Java, μικροεφαρμογές (applets).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την διεξαγωγή ασκήσεων που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος απαιτείται η χρήση του προγράμματος BlueJ με άδεια GNU General Public License version 2.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Ανάθεση ασκήσεων και αξιολόγησή τους για το εργαστηριακό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Κ. Θραμπουλίδης, Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός - Java, Εκδόσεις Τζιόλα

2. H. Deitel - P. Deitel, Java Προγραμματισμός, Εκδόσεις Γκιούρδα

3. T. Greanier, Java Εισαγωγή στη Σύγχρονη Τεχνολογία, Εκδόσεις Γκιούρδα

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2012 11:01