ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου ΣΤ

Φορολογία και Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

Εκτύπωση

 

 

Τίτλος Μαθήματος ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Κωδικός 2606 Εξάμηνο ΣΤ Πιστωτικές Μονάδες 5
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 3 Εργαστήριο: -
Κατηγορία Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Τύπος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δεν διδάχθηκε κατά το Ακαδ. Έτος 2010-11

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικός στόχος είναι η μελέτη και γνωριμία με τις λογιστικές καταστάσεις που συντάσσουν οι επιχειρήσεις στο τέλος της κάθε διαχειριστικής χρήσης, καθώς και η ερμηνεία αυτών. Πιο συγκεκριμένα, ο σπουδαστής με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά των Ομόρρυθμων, Ετερόρρυθμων, Περιορισμένης ευθύνης και Ανώνυμων Εταιρειών
 • Θα μπορεί να διαχωρίζει τις τέσσερις μορφές
 • Να γνωρίζει τη διαδικασία σύστασης τους
 • Τα βασικά χαρακτηριστικά των καταστατικών
 • Να προσδιορίζει τον φόρο εισοδήματος των νομικών προσώπων και κάνει τις αντίστοιχες εγγραφές στα λογιστικά βιβλία
 • Να μελετά την ρευστότητα των επιχειρήσεων
 • Να αξιολογεί την αποδοτικότητα και την κυκλοφοριακή ταχύτητα των περιουσιακών στοιχείων μια επιχείρησης
 • Να διερευνά με συστηματικό τρόπο την βιωσιμότητα η μη μιας επιχείρησης όπως αυτή ερμηνεύεται μέσα από τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον Πίνακα Διάθεσης Κερδών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ποιες επιχειρήσεις υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια βάσει νομοθεσίας -Διάκριση Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και βασικά χαρακτηριστικά τους - Ομόρρυθμη Ετερόρρυθμη Εταιρεία - Ανώνυμη Εταιρεία - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης - Φορολογία των εν λόγω εταιρειών - Επιχειρηματική Αμοιβή - Σύγκρισή Εταιρειών βάσει φορολογικής επιβάρυνσης - Χρησιμότητα Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων - Κάθετη και Οριζόντια Ανάλυση - Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ελληνικής Νομοθεσίας - Άμεση - Έμμεση και ταμειακή ρευστότητα - Ανάλυσης κυκλοφοριακής ταχύτητας περιουσιακών στοιχείων - Ανάλυση ταχύτητας μετατροπής εμπορευμάτων σε μετρητά - Ανάλυση ταχύτητας πληρωμής υποχρεώσεων - Ανάλυση ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων Ανάλυση κεφαλαιακής διάθρωσης - Αναλογία Ιδίων και Ξένων κεφαλαίων Ανάλυση δεικτών αγοράς - Χρηματιστηριακή συμπεριφορά - Εισαγωγή στη διαμόρφωση Προϋπολογισμών Εισαγωγή στην έννοια της Κατάστασης Ταμειακών Ροών

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την διεξαγωγή ασκήσεων που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης Τα μαθήματα παρουσιάζονται υπό μορφή διαφανειών οπότε και είναι απαραίτητη η χρήση Laptop & Data video projector. Επίσης θα διανεμηθούν φορολογικά έντυπα δηλώσεων εισοδήματος νομικών προσώπων καθώς και Ισολογισμοί πάνω στους οποίους οι σπουδαστές θα εφαρμόσουν τις τεχνικές ανάλυσης που θα διδάσκονται

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Ανάθεση εργασιών

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Λ. Κόντος-Μάναλης, Η φορολογία των επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σάκκουλα

2. Γ. Αληφαντής, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, Εκδόσεις Τότση

3. Α. Αδαμίδης, Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, University Studio Press