ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Ζ

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Προϋπολογισμοί

Εκτύπωση

 

 

Τίτλος Μαθήματος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Κωδικός 2705 Εξάμηνο Ζ Πιστωτικές Μονάδες 6
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 3 Εργαστήριο: 1
Κατηγορία Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Τύπος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό
Διδάσκων Σοφία Κουλούρη, M.Sc.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικός στόχος είναι η μελέτη και γνωριμία με τις τους αναγκαίους προϋπολογισμούς που πρέπει να συνταχθούν σε μία σύγχρονη οικονομική μονάδα

Πιο συγκεκριμένα, ο σπουδαστής με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται να είναι σε θέση

  • Να κατανοεί ορισμούς όπως αγορά χρήματος, ομολόγων και συναλλάγματος, αγορά αξιών
  • Να συντάσσει επιχειρησιακούς προϋπολογισμούς όπως προϋπολογισμούς πωλήσεων - παραγωγής - προμηθειών - αγορών πρώτων υλών - άμεσης εργασίας
  • Να γνωρίζει τη δομή των ταμειακών ροών - προϋπολογισμών
  • Να μελετά εξονυχιστικά τις προϋπολογιζόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
  • Να εφαρμόζει διάφορες μεθόδους ανάλυσης όπως η μέθοδος BCG και μέθοδος Matrix,
  • Να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που ανακύπτουν στο γνωστικό πεδίο της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κίνδυνος και Απόδοση, Θεωρία Σύγχρονου Χαρτοφυλακίου και Αποτελεσματικές Αγορές, Χρηματοοικονομικές Κρίσεις, Αγορά κρατικών και εταιρικών ομολόγων και συναλλάγματος, Αγορά Αξιών, Χαρτοφυλάκιο και Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Παράνομων Εσόδων, Γενικές αρχές και έννοιες επιχειρησιακών προϋπολογισμών, Προϋπολογισμοί πωλήσεων, Προϋπολογισμοί παραγωγής, προμηθειών-αγορών πρώτων υλών, άμεσης εργασίας και ατομικοί προϋπολογισμοί, Ταμειακοί προϋπολογισμοί, προϋπολογισμοί επενδύσεων και προϋπολογιζόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Ελαστικοί προϋπολογισμοί και προϋπολογισμοί μηδενικής βάσης.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την διεξαγωγή ασκήσεων που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης Τα μαθήματα παρουσιάζονται υπό μορφή διαφανειών οπότε και είναι απαραίτητη η χρήση Laptop & Data video projector.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Ανάθεση εργασιών για το εργαστηριακό μέρος

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Σ. Ρεπούσης, Διαχείριση χαρτοφυλακίου και προϋπολογισμοί, Εκδόσεις Σάκκουλα

2. Δ. Καραπιστόλης, Διαχείρηση χαρτοφυλακίων και αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων, Εκδόσεις Ανίκουλα

3. Σ. Παπαδάμου, Διαχείριση χαρτοφυλακίου, Εκδόσεις Δαρδανός