ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Ζ

Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Εκτύπωση

 

 

Τίτλος Μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κωδικός 2706 Εξάμηνο Ζ Πιστωτικές Μονάδες 6
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: 3 Εργαστήριο: 1
Κατηγορία Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Τύπος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δεν διδάχθηκε κατά το Ακαδ. Έτος 2010-11

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η σύνδεση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με την εκπαιδευτική πράξη τόσο στην τυπική όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση. Μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης, οι φοιτητές / φοιτήτριες αναμένεται να έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με:

  • τις θεωρίες της μάθησης και τις ιδιαιτερότητές τους στο χώρο της Πληροφορικής,
  • τη συμβολή των ΤΠΕ στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης,
  • τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης μέσω του Internet.

Μέσω του εργαστηρίου, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα αποκτήσουν τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:

  • Χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων διαφορετικών επιστημονικών περιοχών,
  • Οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων στην επιστημονική περιοχή της Πληροφορικής,
  • Ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση των νέων τεχνολογιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο και ως εκπαιδευτικό μέσο, Εκπαιδευτικές - μαθησιακές θεωρίες, Παιδαγωγικές προσεγγίσεις, Εργαστήρια Πληροφορικής, Υλικοτεχνική υποδομή, Εκπαίδευση μέσω Η/Υ, Αυτοεκπαίδευση, Εκπαιδευτικές εφαρμογές της Πληροφορικής, Εκπαιδευτικό λογισμικό, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Αυτοαξιολόγηση, Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για αυτοεκπαίδευση και για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Χρήση του Internet στην εκπαίδευση, Πολυμέσα - Υπερμέσα, Συστήματα εικονικής πραγματικότητας, Μοντελοποίηση, Προσομοίωση, Ηλεκτρονικά παιχνίδια και μάθηση, Διδακτική της Πληροφορικής, Εποπτικά μέσα διδασκαλίας, Χρήση του Η/Υ στη διδασκαλία, Σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων, Παρουσίαση, μελέτη, ανάλυση και εξοικείωση με εκπαιδευτικό λογισμικό, Εργονομία και Πληροφορική, Κοινωνικό Λογισμικό και Εκπαίδευση

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα από την παράδοση μαθημάτων θεωρίας και την διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων που καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Τα μαθήματα παρουσιάζονται υπό μορφή διαφανειών με τη χρήση Laptop και Data video projector. Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος χρησιμοποιούνται προγράμματα πλοήγησης Παγκόσμιου Ιστού (Internet Explorer, Mozilla Firefox).

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτές εξετάσεις για το θεωρητικό μέρος. Ανάθεση εργασιών (projects) και παρουσίασή τους για το εργαστηριακό μέρος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ε. Γιαννακοπούλου, Η πληροφορική στην εκπαίδευση, Εκδόσεις Γρηγόρη

2. Τ. Μικρόπουλος, Εκπαιδευτικό λογισμικό: θέματα σχεδίασης και αξιολόγησης λογισμικού υπερμέσων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

3. Ε. Ζωγόπουλος, Νέες τεχνολογίες και μέσα επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, Εκδόσεις Κλειδάριθμος