ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Η

Πτυχιακή Εργασία

Εκτύπωση

 

 

Τίτλος Μαθήματος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κωδικός Εξάμηνο Η Πιστωτικές Μονάδες 20
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: - Εργαστήριο: -
Κατηγορία
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων

Οι σπουδαστές εκπονούν Πτυχιακή Εργασία με θέμα που εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, υπό την επίβλεψη είτε τακτικού μέλους Ε.Π. οποιασδήποτε βαθμίδας ή έκτακτου Συνεργάτη που διαθέτει τουλάχιστον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Η διάρκεια εκπόνησης της Πτυχιακής Εργασίας είναι τυπικά ένα εξάμηνο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι λιγότερη από τέσσερις ημερολογιακούς μήνες, υπολογιζόμενη από την ημερομηνία της αίτησης για ανάθεση θέματος και την ημερομηνία της παρουσίασης. Το Τμήμα έχει αναπτύξει αλγόριθμο ανάθεσης θεμάτων σε ομάδες σπουδαστών ή μεμονωμένους σπουδαστές, ο οποίος περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Τα τεύχη των Πτυχιακών εργασιών συγγράφονται με ομοιόμορφο τρόπο σύμφωνα με προδιαγραφές που έχει συντάξει η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ. Οι σπουδαστές υποστηρίζουν την εργασία τους με δημόσια παρουσίαση ενώπιων τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, σε ημερίδες που οργώνονται για το σκοπό αυτό από το Τμήμα σε προκαθορισμένες ημερομηνίες. Η υποστήριξη των πτυχιακών εργασιών είναι ανοικτή προς όλα τα μέλη του Τμήματος και τους σπουδαστές. Για την βαθμολόγησή τους, έχει συνταχθεί ειδικό έντυπο αξιολόγησης.

Στο Τμήμα υπάρχουν καταγεγραμμένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή εργασία, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η πτυχιακή εργασία, μετά την τελική έγκρισή της κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην κεντρική βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.