ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Μαθήματα Μαθήματα Εξαμήνου Η

Πρακτική Άσκηση

Εκτύπωση

 

 

Τίτλος Μαθήματος ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Κωδικός Εξάμηνο Η Πιστωτικές Μονάδες 10
Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία: - Εργαστήριο: -
Κατηγορία
Τύπος Υποχρεωτικό
Διδάσκων

Σκοπός της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων είναι η απόκτηση εμπειρίας έτσι ώστε να είναι σε θέση να προγραμματίζουν, οργανώνουν, καθοδηγούν και ελέγχουν αποτελεσματικά και παραγωγικά δραστηριότητες επιχειρήσεων και οργανισμών όπως:

  • Ο σχεδιασμός και η λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
  • Η χρηματοοικονομική διοίκηση
  • Το μάρκετινγκ και οι πωλήσεις
  • Τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των ΤΕΙ (Ν. 1404/83, ΦΕΚ 173/24-11-1983) και το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 174/20-3-1985, η πρακτική άσκηση των σπουδαστών αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς είναι αναπόσπαστο υποχρεωτικό τμήμα των σπουδών τους. Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη και αποσκοπεί:

  • Στην ενημέρωση των ασκουμένων για τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των ασκουμένων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.
  • Στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής.
  • Στην επαφή των σχολών των ΤΕΙ με τους χώρους παραγωγής και εφαρμοσμένης έρευνας για τη δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους.

Η πρακτική άσκηση διεξάγεται σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και οργανισμών στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Οι εργασιακοί χώροι για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης ανήκουν είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.

Στους σπουδαστές παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος κατάλογος με επιλεγμένες επιχειρήσεις με αντικείμενο που συνάδει με τις προσφερόμενες θεωρητικές γνώσεις και καλλιεργούμενες δεξιότητες των σπουδαστών. Δίνεται επίσης στους σπουδαστές η δυνατότητα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης σε αντίστοιχους χώρους στο εξωτερικό στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS.