ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Το Τμήμα Αντικείμενο του Τμήματος

Αντικείμενο του Τμήματος

Εκτύπωση

 

Οι σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία και στις διοικητικο-οικονομικές επιστήμες και η εφαρμογή τους στην παγκόσμια πλέον αγορά διαμόρφωσαν ένα εντελώς νέο πλαίσιο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η υπερεθνική κίνηση του κεφαλαίων και πληροφοριών, η αναδιάρθρωση του διεθνούς καταμερισμού εργασίας, η επιτάχυνση των διαδικασιών της οικονομικής ολοκλήρωσης, η παγκοσμιοποίηση των εθνικών οικονομιών είναι μερικές από τους παράγοντες που κυριαρχούν στο νέο σκηνικό. Έτσι, όλο και μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων – οικονομικών μονάδων είτε έχουν ήδη αναπτύξει είτε αναπτύσσουν διαδικασίες επιχειρησιακού προγραμματισμού που υποστηρίζονται από αντίστοιχες πληροφοριακές πολιτικές, ώστε να αντιμετωπίσουν την αυξημένη αβεβαιότητα που προκύπτει από τις παραπάνω μεταβολές.
Αυτές οι πληροφοριακές πολιτικές καλύπτουν τέσσερις κυρίως τομείς:

 • Την κεντρική διαχείριση των επιχειρησιακών δεδομένων.
 • Την διακίνηση και επεξεργασία πληροφοριών marketing και πωλήσεων καθώς και πληροφοριών που αφορούν τις πολιτικές προβολής (promotion).
 • Την ασφάλεια ως επιχειρησιακή πολιτική.
 • Ολοκληρωμένες τράπεζες πληροφοριών.

Η τάση που αναπτύσσεται στο επιχειρησιακό περιβάλλον κινείται προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των επιχειρησιακών πληροφοριακών πολιτικών πέρα από τον σημερινό έλεγχο ευαίσθητων πληροφοριών και να περιλάβει τις κατευθυντήριες γραμμές που χρειάζεται η επιχείρηση για το management των πόρων εκείνων που αφορούν σε τέσσερις τομείς - επιχειρησιακές λειτουργίες:

 • Τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Τον προγραμματισμό και την διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.
 • Τον προγραμματισμό marketing και των πωλήσεων.
 • Τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό.

Το μεγαλύτερο μέρος των κατευθυντήριων γραμμών του management αφορά πια το πως γίνεται ο προγραμματισμός και όχι το τι θα προγραμματισθεί. Η μεθοδολογική επάρκεια είναι τώρα περισσότερο αναγκαία λόγω του ευρύτερου φάσματος πληροφοριών που διαχειρίζονται οι διαδικασίες προγραμματισμού.
Μια από τις λειτουργίες της επιχειρησιακής πολιτικής είναι ο προσδιορισμός των αλγορίθμων - μοντέλων επιχειρησιακού σχεδιασμού και των χαρακτηριστικών του απαιτούμενου εξοπλισμού. Στην συνέχεια, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν έτσι οι σχετικές διαδικασίες ώστε να κατευθύνεται η απασχόληση των προγραμματιστικών και πληροφοριακών πόρων σε δραστηριότητες σχετικές με τους στόχους της επιχείρησης.
Στην τελική της μορφή, η πολιτική επιχειρησιακού προγραμματισμού και η πληροφοριακή πολιτική μιας επιχείρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Υποδομή σε μοντέλα επεξεργασίας πληροφοριών και επιχειρησιακού προγραμματισμού.
 • Υποδομή πληροφοριακών πόρων.
 • Διαδικασίες ροής πληροφοριών.
 • Κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.

Τα στοιχεία αυτά είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη και υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων σε μεσομακροπρόθεσμη βάση.
Στα πλαίσια αυτά το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει ενότητες που εντάσσονται:

 • Στην Διοικητική Επιχειρήσεων, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, και στην οικονομική ανάλυση οικονομικών και επιχειρηματικών μεγεθών. Σε αυτή την ενότητα ταυτοποιούνται και εκτιμώνται οι σχέσεις ανάμεσα στην δομή (structure), την συμπεριφορά (conduct) και την απόδοση ανοικτών επιχειρησιακών συστημάτων.
 • Στις Ποσοτικές Μεθόδους Διοίκησης και ανάλυσης όπου γίνεται ανάπτυξη και εφαρμογή των ποσοτικών προσεγγίσεων των σχέσεων που έχουν ταυτοποιηθεί στα πλαίσια της προηγούμενης ενότητας.
 • Στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα και στην Επιστήμη των Υπολογιστών όπου μελετώνται οι προσεγγίσεις με βάση τις οποίες τα Π.Σ. τείνουν να αποτελέσουν μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που με βάση τα λειτουργικά δεδομένα θα προσφέρουν στην διοικητική διαχείριση, την άμεση λήψη αποφάσεων και τον ορισμό μιας μακροχρόνιας στρατηγικής για την επιχείρηση. Η προσπάθεια αυτή βασίζεται στην εξαιρετική απόδοση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στην ολοκλήρωση με τις νέες επιχειρηματικές έννοιες και δεδομένα.

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Πέμπτη, 09 Σεπτέμβριος 2010 11:20