ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Δομή των σπουδών

Εκτύπωση

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακά μαθήματα, σεμινάρια και εκπόνηση μελετών, είτε αυτόνομα, είτε στα πλαίσια ομαδικής εργασίας. Το όγδοο (8ο) εξάμηνο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης και την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας.

Έμφαση λόγω του εφαρμοσμένου χαρακτήρα των σπουδών δίνεται στις μελέτες περιπτώσεων οι οποίες μέσω της πληροφορικής δημιουργούν συνθήκες πραγματικών καταστάσεων και συμβάλλουν στη συμμετοχική εργασία και ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και της ικανότητας αντιμετώπισης προβλημάτων λήψης ορθολογικών αποφάσεων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η δομή του Προγράμματος Σπουδών χαρακτηρίζεται ως ιεραρχική, περιλαμβάνοντας γνωστικά αντικείμενα που στοχεύουν στην παροχή βασικών γνώσεων, κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων, και σταδιακά περιορίζοντας την ευρύτητά τους σε ολοένα και πιο εξειδικευμένους τομείς οδεύοντας προς την ολοκλήρωσή του. Τα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

 • Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Οικονομική Ανάλυση
 • Επιχειρηματικό Σχεδιασμό
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Ποσοτικές Μεθόδους
 • Στατιστική
 • Marketing
 • Αλγορίθμους, Δομές Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων
 • Γλώσσες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Πληροφοριακά & Επικοινωνιακά Συστήματα και Εφαρμογές
 • Τεχνολογία Λογισμικού, Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τη διδασκαλία των επιστημονικών και τεχνολογικών ενοτήτων σε:

 • Μαθήματα Γενικής Υποδομής (Μ.Γ.Υ.)
 • Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (Μ.Ε.Υ.)
 • Μαθήματα Ειδικότητας (Μ.Ε.)
 • Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α.)

Τα μαθήματα διακρίνονται επίσης σε μαθήματα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα προσφέρονται στο πέμπτο, έκτο και έβδομο εξάμηνο σπουδών. Ειδικότερα, στο πέμπτο εξάμηνο οι σπουδαστές οφείλουν να επιλέξουν ένα μάθημα μεταξύ των Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός και Οικονομετρικά Πρότυπα, στο έκτο εξάμηνο οφείλουν να επιλέξουν ένα μάθημα μεταξύ των Marketing - Προγραμματισμός Πολιτικών Αγοράς και Φορολογία και Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων, ενώ στο έβδομο εξάμηνο οφείλουν να επιλέξουν δύο μαθήματα μεταξύ των Επιχειρηματική Αλλαγή και Καινοτομία, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Προϋπολογισμοί, Πληροφορική στην Εκπαίδευση και Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει επίσης την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας και την Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα κατά το 8ο εξάμηνο.

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Δευτέρα, 08 Αύγουστος 2011 12:25