ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Οδηγός Σπουδών Κανονισμός Σπουδών

Κανονισμός Σπουδών

Εκτύπωση

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Σπουδαστές Α.Τ.Ε.Ι. Εγγραφές, Κύκλοι σπουδών, Μαθήματα.

 

Άρθρο 1.

Σπουδαστές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Εγγραφές.

1. Σπουδαστές Α.Τ.Ε.Ι. καθίστανται όσοι εγγράφονται μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Οι εγγραφές των εισαγόμενων σπουδαστών γίνονται στο οικείο Τμήμα της Σχολής μέσα στα χρονικά όρια και με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζονται εκάστοτε με τις υπουργικές αποφάσεις, για την εισαγωγή νέων σπουδαστών. Για όσους προέρχονται από μετεγγραφή ή κατάταξη, για την εγγραφή τους απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης του Συμβουλίου Τμήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, (όπως π.χ. παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό κ.λ.π.), είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου Τμήματος. Σε περίπτωση απόρριψης η αίτηση είναι δυνατόν να επανεξετασθεί από το Συμβούλιο της Σχολής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης του Τμήματος και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν γράφτηκε ούτε με την διαδικασία αυτής της παραγράφου, χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο Α.Τ.Ε.Ι.

4. Σπουδαστής που έχει εγγραφεί στο Α.Τ.Ε.Ι. δεν μπορεί να είναι συγχρόνως σπουδαστής σε άλλο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού, εκτός όσων μετακινούνται μέσω προγραμμάτων κινητικότητας που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Άρθρο 2.

Ανανέωση Εγγραφής.

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 27 ν. 1404/1983, ο σπουδαστής υποχρεούται ανά εξάμηνο σε ανανέωση εγγραφής. Η ανανέωση γίνεται από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου με ειδική έντυπη δήλωση, που διατίθεται από το Τμήμα .

2. Ο σπουδαστής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του για δύο (2) συνεχόμενα ή για τρία (3) μη συνεχόμενα εξάμηνα σπουδών, χάνει την δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στο Α.Τ.Ε.Ι. και διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος αυτοδίκαια . Αιτήσεις επανεγγραφής διαγραφέντων εξετάζονται κατά σειρά από το Συμβούλιο του Τμήματος και της Σχολής μόνο για σοβαρούς λόγους, κατ’ αναλογία με το άρθρο 1 και παρ. 3.

 

Άρθρο 3.

Κύκλοι Σπουδών, Έναρξη, Διακοπή και Λήξη Μαθημάτων.

1. Τη βασική εκπαιδευτική περίοδο στο Α.Τ.Ε.Ι. αποτελεί το διδακτικό εξάμηνο. Κάθε διδακτικό έτος,που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 5η Ιουλίου, περιλαμβάνει δύο αυτοτελή διδακτικά εξάμηνα: το Χειμερινό , το οποίο αρχίζει την πρώτη δευτέρα μετά τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου και την εβδομάδα των εγγραφών και το Εαρινό, το οποίο αρχίζει μετά την λήξη των εξετάσεων β΄ περιόδου του χειμερινού εξαμήνου και εβδομάδα των εγγραφών. Μεταξύ των δύο εξεταστικών περιόδων του χειμερινού εξαμήνου ή μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου και μέχρι την έναρξη του εαρινού εξαμήνου, μπορούν να παρεμβάλλονται ημέρες ελεύθερες μαθημάτων.

2. Κατά την διάρκεια των διδακτικών εξαμήνων μαθήματα και εξετάσεις δεν διεξάγονται τις επίσημες εορτές και διακοπές, που ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Τ.Ε.Ι. , καθώς επίσης μία ημέρα ανά διδακτικό εξάμηνο για διεξαγωγή Γεν. Συνελεύσεων των Σπουδαστών και μία για τις Σπουδαστικές Εκλογές.

3. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης μαθημάτων, των εξετάσεων και των διακοπών του επόμενου διδακτικού έτους καθορίζονται, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 27 του ν. 1404/1983. από το συμβούλιο του Α.Τ.Ε.Ι. και ανακοινώνονται με ευθύνη του αντιπροέδρου του Α.Τ.Ε.Ι. που είναι αρμόδιος για τα εκπαιδευτικά θέματα, ενιαία για όλες τις Σχολές του Α.Τ.Ε.Ι., το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Οργάνωση Σπουδών, Μορφές Διδασκαλίας, Εκπαιδευτικές Εκδρομές.

 

Άρθρο 4.

Οργάνωση Μαθημάτων - Προγράμματα Σπουδών.

1. Οι σπουδές στο Α.Τ.Ε.Ι., οργανώνονται με βάση το εξαμηνιαίο μάθημα. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κάθε Τμήματος διακρίνονται σε γενικά υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά, ως εξής :

α) Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα είναι τα μαθήματα υποδομής και τα βασικά μαθήματα ειδικότητας, τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους σπουδαστές του Τμήματος.

β) Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, είναι μαθήματα που επιλέγονται από τους σπουδαστές από πίνακα περισσότερων μαθημάτων. Τα μαθήματα αυτά μπορεί να είναι ομαδοποιημένα .

Εάν έχουν οριστεί κατευθύνσεις στο Τμήμα, τα μαθήματα που τις χαρακτηρίζουν είναι ομαδοποιημένα .

γ) Τα προαιρετικά μαθήματα, είναι μαθήματα γενικής μόρφωσης ή μαθήματα εμβάθυνσης, υποδομής ή διεπιστημονικά .

δ) Η διαδικασία υλοποίησης εφαρμογής των ανωτέρω ορίζεται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης του Τμήματος.

 

2. Εάν οι γνώσεις που παρέχονται σε ένα μάθημα είναι προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης ενός άλλου μαθήματος, το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται ως προαπαιτούμενου του δευτέρου. Ένα μάθημα μπορεί να είναι ταυτόχρονα και προαπαιτούμενο ενός μαθήματος και εξαρτώμενο από άλλο μάθημα. Τα προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα μαθήματα καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κάθε Τμήματος. Τα αλληλοσυνδεόμενα με τον τρόπο αυτά μαθήματα σχηματίζουν ομάδες, που περιλαμβάνουν μέχρι τρία (3) μαθήματα που δεν έχουν μεταξύ τους κοινά μαθήματα και ο ολικός αριθμός των αλληλοσυνδεόμενων μαθημάτων δεν υπερβαίνει το 40% του συνόλου των υποχρεωτικών μαθημάτων του Τμήματος και ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

3. Εάν στο πρόγραμμα των σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνονται και μαθήματα που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο Ομάδας Μαθημάτων άλλου Τμήματος, για την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, αναφορικά με τα μαθήματα αυτά, και κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 26 ν. 1404/1983, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της οικείας Ομάδας Μαθημάτων. Εάν δεν γίνει δυνατή η επίτευξη συμφωνίας, η οριστική απόφαση λαμβάνεται από το Συμβούλιο της Σχολής, προκειμένου για Τμήματα και Ομάδες Μαθημάτων της ίδιας Σχολής ή από το Συμβούλιο του Α.Τ.Ε.Ι. σε διαφορετική περίπτωση.

4. Το αργότερο μία (1) εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου, συντάσσεται με ευθύνη του προϊστάμενου του Τμήματος, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος, στο οποίο ανακοινώνεται και περιέχει :

α) τα τυπικά προγράμματα σπουδών κάθε εξαμήνου,

β) τα μέλη του Ε.Π. που θα διδάξουν κάθε μάθημα των τυπικών προγραμμάτων και

γ) την ημέρα, την ώρα και την αίθουσα ή τον χώρο που θα πραγματοποιηθεί κάθε μάθημα .

Κατά την κατάρτιση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος κάθε Τμήματος, λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να συμπίπτει ελεύθερος χρόνος 2-3 ωρών σε συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας που θα χρησιμοποιείται για την σύγκληση των οργάνων του Τμήματος ή συνελεύσεων των μελών του Α.Τ.Ε.Ι.

5. α)Τα τυπικά προγράμματα των εξαμήνων σπουδών του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι υποχρεωτικά για τους σπουδαστές του Τμήματος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 περίπτωση α’ του άρθρου αυτού. Ο σπουδαστής μπορεί κάθε διδακτικό εξάμηνο να καταρτίζει το ατομικό του πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει τα μαθήματα που επιθυμεί και πρόκειται να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό. Σχετική δήλωση υποβάλλουν στο Τμήμα, όλοι οι σπουδαστές. Μέσα σε μία (1) εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου, ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής του δήλωσης .

β) Κατά την κατάρτιση του ατομικού προγράμματος σπουδών του εξαμήνου, ο σπουδαστής λαμβάνει υποχρεωτικά πρόνοια, ώστε το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας για τα μαθήματα που δηλώνει να είναι :

i. Για τους πρωτοεισαγόμενους σπουδαστές, οι ώρες των μαθημάτων του τυπικού προγράμματος σπουδών του Α’ εξαμήνου.

ii. Για τους σπουδαστές των υπολοίπων εξαμήνων, το σύνολο των ωρών που δηλώνονται, δεν μπορεί να υπερβαίνει το πλήθος των ωρών του προγράμματος σπουδών του τυπικού τους εξαμήνου, προσαυξημένο κατά 33%.

Κατά προτεραιότητα και συμπλήρωση του ανωτέρου ορίου, δηλώνονται :

Οι ώρες των μαθημάτων προηγουμένων εξαμήνων, τα οποία δεν δηλώθηκαν, είτε δεν ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

Οι ώρες των μαθημάτων του τυπικού τους εξαμήνου.

Δεν περιλαμβάνονται μαθήματα τα προαπαιτούμενα των οποίων δεν έχει παρακολουθήσει με επιτυχία ο σπουδαστής.

γ) Εάν στην δήλωση των μαθημάτων που θα παρακολουθήσει ο σπουδαστής σε ένα εξάμηνο δεν τηρούνται οι όροι του προηγουμένου εδαφίου, θεωρείται αυτοδίκαια, ότι η δήλωση περιλαμβάνει τα μαθήματα του εξαμήνου εισαγωγής, προκειμένου για πρωτοεισαγόμενους σπουδαστές, ενώ για παλιότερους σπουδαστές τροποποιείται η δήλωση μαθημάτων, με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος, ύστερα από συνεννόηση με τον σπουδαστή.

6. σε καμιά περίπτωση ο σπουδαστής, κατ’ εφαρμογή του εδαφίου β΄ της προηγούμενης παραγράφου, δεν μπορεί να καταστεί πτυχιούχος νωρίτερα από την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια σπουδών του Τμήματος. Για την διευκόλυνση της κινητικότητας σπουδαστών και Ε.Π. μεταξύ του Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού, είναι δυνατή, με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος, η διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και σε μία άλλη γλώσσα κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διδάσκεται στο Τμήμα.

 

 

Άρθρο 5

Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών.

1. Στα Τμήματα του Α.Τ.Ε.Ι. διδάσκονται μία οι περισσότερες ξένες γλώσσες, κυρίως από τις γλώσσες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο ή την επαγγελματική κατεύθυνση αποφοίτων του Τμήματος, η διδασκαλία της ξένης γλώσσας έχει ως σκοπό να μάθουν οι σπουδαστές τη γλώσσα πολύ καλά και σε βαθμό που να μπορούν να κατανοούν κείμενα της ειδικότητας τους.

2. Η ξένη γλώσσα ανήκει στα γενικά υποχρεωτικά ή στα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος, είναι όμως δυνατόν να επιλεγεί και ως προαιρετικό μάθημα στην περίπτωση που άλλη ξένη γλώσσα έχει δηλωθεί ως υποχρεωτική.

3. Ο πρωτοεισαγόμενος σπουδαστής που κατέχει την ξένη γλώσσα, μπορεί να ζητήσει την απαλλαγή του από την υποχρέωση παρακολούθησης της γλώσσας αυτής. Για το σκοπό αυτό, με απόφαση του οικείου Τμήματος, συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) μέλη Ε.Π. της αντίστοιχης γλώσσας, η οποία εξετάζει και εισηγείται στο Συμβούλιο του Τμήματος, για την απαλλαγή του ή μη από την παρακολούθηση των μαθημάτων της ξένης γλώσσας, για ένα ή περισσότερα εξάμηνα σπουδών .

 

 

Άρθρο 6.

Μορφές Διδασκαλίας, Συνδιδασκαλία.

1. Η εκπαιδευτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές : θεωρητική ή από έδρας διδασκαλία, σεμινάρια, φροντιστηριακές και άλλες μορφές διδασκαλίας, πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις, ανάθεση εκπόνησης εργασιών ατομικά ή ομαδικά και εκπαιδευτικές επισκέψεις.

2. α) η θεωρητική ή από έδρας διδασκαλία μαθήματος, παρουσιάζει εποπτικά μια ευρεία περιοχή ενός γνωστικού αντικειμένου και τον σχετικό με αυτή επιστημονικό προβληματισμό. Τμήμα της διδασκαλίας αυτής μπορεί να περιλαμβάνει και ειδικές ασκήσεις για την εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων με την μορφή φροντιστηριακών ασκήσεων, ύστερα από εισήγηση της Ομάδας Μαθημάτων και απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος.Επίσης μέρος της ύλης μπορεί να ανατίθεται για παρουσίαση ατομικά ή ομαδικά. Η συνθετική εφαρμογή γνώσεων, μεθόδων και διαδικασιών γίνεται σε ειδικά επιλεγμένα θέματα που αναθέτει ο διδάσκων στους σπουδαστές, κατά ομάδες ή ατομικά.

β)Τα σεμινάρια στοχεύουν στην επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων σε μεγαλύτερο βάθος και έκταση με τη συνεργασία και καθοδήγηση του διδάσκοντα και τη βοήθεια σχετικής βιβλιογραφίας.

γ) Οι εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις πραγματοποιούνται περιοδικά σε κατάλληλους χώρους του Α.Τ.Ε.Ι. ή σε χώρους εργασίας, στους οποίους οι σπουδαστές κάτω από την επίβλεψη και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, εκπαιδεύονται κατά μικρές ομάδες στην εφαρμογή θεωρητικών επαγγελματικών ή τεχνολογικών μεθόδων, στον χειρισμό τεχνικών συστημάτων, στον εθισμό στην ομαδική εργασία, στην σύνταξη περιγραφικών εκθέσεων κ.λ.π., ώστε να αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες.

3. α) Δεν επιτρέπεται κατάτμηση θεωρητικού μαθήματος σε περισσότερα Τμήματα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ο αριθμός των παρακολουθούντων σπουδαστών είναι πολύ μεγάλος, μπορεί να γίνει κατάτμηση ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του Τμήματος και απόφαση του Συμβουλίου Α.Τ.Ε.Ι.

β) Για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, ο αριθμός των παρακολουθούντων σπουδαστών ανά Τμήμα, θα έχει ελάχιστο όριο είκοσι (20), μειούμενος σε δεκαπέντε (15) σε ειδικές περιπτώσεις, για τις οποίες απαιτείται η έγκριση από το Συμβούλιο

του Α.Τ.Ε.Ι., μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος. Ο αριθμός των μελών Ε.Π. ανά ομάδα εργαστηριακών μαθημάτων δεν μπορεί να είναι ανώτερος των δύο (2).

γ) Σε περίπτωση κατάτμησης Τμήματος λόγω μεγάλου αριθμού σπουδαστών, οι διδάσκοντες συντονίζουν μεταξύ τους τη διδακτέα ύλη και την ύλη των τελικών εξετάσεων και θέτουν από κοινού θέματα εξετάσεων.

 

 

Άρθρο 7.

 

Διάρκεια Διδασκαλίας και Ασκήσεων.

1. Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων και φροντιστηριακών ασκήσεων ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας, μετά τη λήξη της οποίας, ακολουθεί διάλειμμα δέκα πέντε (15) λεπτών.

2. Η διάρκεια των ωριαίων πρακτικών και εργαστηριακών ασκήσεων είναι πενήντα πέντε (55) λεπτά. Οι φροντιστηριακές, εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις μπορεί να γίνονται και χωρίς διάλειμμα.

3. Η διάρκεια διεξαγωγής των σεμιναρίων ρυθμίζεται από τον διδάσκοντα σε συνεννόηση με τους σπουδαστές. Κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του Α.Τ.Ε.Ι.

4. Η διάρκεια ης θεωρητικής διδασκαλίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) συνεχείς ώρες στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

5. Τα θεωρητικά μαθήματα κατά προτίμηση θα τίθεται πρώτα στο ωρολόγιο πρόγραμμα .

 

Άρθρο 8.

Προπαρασκευαστικά Φροντιστήρια.

1. Με εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής, είναι δυνατή η διοργάνωση προπαρασκευαστικών φροντιστηρίων για σπουδαστές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μαθημάτων του Α΄ και Β΄ εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Η διοργάνωση των προπαρασκευαστικών φροντιστηρίων μπορεί να γίνει σε επίπεδο τμήματος, Σχολής ή και σε επίπεδο Α.Τ.Ε.Ι. Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται απόφαση του Συμβουλίου του Α.Τ.Ε.Ι. μετά από εισηγήσεις των ενδιαφερομένων Σχολών.

2. Τα προπαρασκευαστικά φροντιστήρια διαρκούν ένα διδακτικό εξάμηνο με δύο (2) το πολύ εβδομαδιαίες διδακτικές ώρες ανά μάθημα. Είναι όμως δυνατή η σύμπτυξη τους σε μικρότερο χρονικό διάστημα με ανάλογη αύξηση των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών. Τα προπαρασκευαστικά φροντιστήρια γίνονται κατά κανόνα πέρα από το κανονικό ωράριο σπουδών και δεν καταλήγουν σε τελική αξιολόγηση της επίδοσης των σπουδαστών.

3. Η διδασκαλία στα προπαρασκευαστικά φροντιστήρια ανατίθεται σε μέλη του Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στη διδασκαλία των κανονικών μαθημάτων.

 

 

Άρθρο 9.

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις.

1. α) Για την αποτελεσματικότερη εμπέδωση των θεωρητικών, τεχνολογικών και πρακτικών γνώσεων των σπουδαστών οργανώνονται, με πρωτοβουλία και ευθύνη του Τμήματος, εκπαιδευτικές επισκέψεις μικρής χρονικής διάρκειας (όχι περισσότερες από τρεις (3) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες το εξάμηνο) σε χώρους εργασίας και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η έγκριση παρέχεται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Τ.Ε.Ι.

β) Πολυήμερες, άνω των τριών (3) ημερών, εκπαιδευτικές επισκέψεις, στο εσωτερικό ή εξωτερικό, πραγματοποιούνται μόνο κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού. Η έγκριση παρέχεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από την εισήγηση του οικείου Τμήματος (στην οποία περιλαμβάνεται το πρόγραμμα εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκτίμηση της απαιτούμενης δαπάνης μεταφοράς των σπουδαστών) και πρόταση του Συμβουλίου του Α.Τ.Ε.Ι.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Φοίτηση, Έλεγχος Επίδοσης, Επιτυχείς Παρακολούθηση.

 

Άρθρο 10.

Φοίτηση.

 

1. Οι σπουδαστές παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους, σύμφωνα με τη δήλωση τους και τις ρυθμίσεις των άρθρων του παρόντος.

2. Οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας κατά εξάμηνο για κάθε μάθημα, καθορίζονται από την ομάδα μαθημάτων και ανακοινώνονται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε εξαμήνου, με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι ημέρες που επίσημα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα κατά την διάρκεια του εξαμήνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος.

3. Σε περίπτωση, εάν ο αριθμός των εβδομαδιαίων μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν σε ένα διδακτικό αντικείμενο είναι γι οποιοδήποτε λόγο μικρότερος των δέκα (10) για όλο το διδακτικό εξάμηνο, το μάθημα αυτό θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε. Η διαπίστωση πραγματοποίησης ή μη του μαθήματος γίνεται κατά την λήξη του εξαμήνου, μετά από γραπτή δήλωση του διδάσκοντος και απόφαση της Ομάδας Μαθημάτων. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το Συμβούλιο του Τμήματος.

 

Άρθρο 11.

Βαθμολογική Κλίμακα .

1. Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζονται με την αριθμητική κλίμακα : μηδέν έως δέκα (0-10), με βάση επιτυχίας το βαθμό πέντε.

2. Ο χαρακτηρισμός της επίδοσης των σπουδαστών κατά μάθημα, καθορίζεται ως εξής :

Από 0 - 4,9 ’’ανεπιτυχώς’’

Από 5 - 6,4 ’’καλώς’’

Από 6,5 - 8,4 ’’λίαν καλώς’’

Από 8,5 - 10 ’’άριστα’’

 

 

3. Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση ενός δεκάτου (1/10 ) της ακέραιας μονάδας.

 

 

Άρθρο 12.

Βαθμοί Εργαστηρίου, Ενδιάμεση Αξιολόγηση και Τελικών Εξετάσεων.

1. α) Για την επιτυχή παρακολούθηση του εργαστηριακού μαθήματος ή του εργαστηριακού μέρους μικτού μαθήματος, απαιτείται ο σπουδαστής να έχει διεξάγει με επιτυχία τουλάχιστον το 80% των πραγματοποιηθεισών ασκήσεων. Την τελευταία βδομάδα του εξαμήνου, δίνεται η δυνατότητα συμπληρωματικών ασκήσεων, μέχρι δύο (2) τον αριθμό, για όσους σπουδαστές έχουν αποτύχει ή απουσιάσει. Η μορφή και ο τρόπος της συμπληρωματικής αξιολόγησης καθορίζεται με απόφαση της Ομάδας Μαθημάτων, ύστερα από πρόταση του διδάσκοντος.

β) Ο βαθμός του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού ή πρακτικού μέρους μικτού μαθήματος είναι, ανάλογα με τη φύση του εργαστηρίου και μετά από απόφαση της Ομάδας Μαθημάτων, ο μέσος όρος όλων των βαθμών των ασκήσεων, που ο σπουδαστής έχει διεξάγει με επιτυχία στα ποσοστά του προηγούμενου εδαφίου. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια των εργαστηρίων ή τουλάχιστον τρεις φορές το εξάμηνο.

γ) Σε πέντε (5) ημέρες από το τέλος του εξαμήνου, ο διδάσκων καταθέτει στο Τμήμα τη βαθμολογία του εργαστηρίου ή των πρακτικών ασκήσεων, που καταχωρείται στο πρωτόκολλο και αρχειοθετείται.

2. Τα Συμβούλια των Τμημάτων εντός 20 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων, λαμβάνοντας υπόψη του τις προτάσεις των Ο.Μ., αποφασίζει για την αναγκαιότητα ή μη ενδιάμεσης αξιολόγησης για κάθε μάθημα, καθώς και τις μορφές ενδιάμεσης αξιολόγησης, όπου αυτή κρίνεται αναγκαία.

α) Η αξιολόγηση του σπουδαστή για την απόδοση του καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου σε κάθε μάθημα ή μέρος μαθήματος, που περιέχεται με τη μορφή θεωρητικής διδασκαλίας, γίνεται:

i. Από μια ενδιάμεση αξιολόγηση, εάν τούτο αποφασισθεί, στη διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου επί το 40% τουλάχιστον της διδακτέας ύλης του αναλυτικού προγράμματος και όχι πέραν της όγδοης εβδομάδας ή με την ανάθεσή στους σπουδαστές ατομικών ή συλλογικών εργασιών με διακριτούς ρόλους (βιογραφική ανασκόπηση, παρουσίαση θεμάτων ενώπιον ακροατηρίου, μελέτες περιπτώσεων κ.λ.π.) ή με μορφή ασκήσεων. Ο συντελεστής αξιολόγησης τόσο της ενδιάμεσης αξιολόγησης όσο και των ατομικών ή συλλογικών εργασιών ή ασκήσεων θα είναι 40%.

ii. Από την τελική γραπτή εξέταση εφ’ όλης της διδακτέας ύλης διάρκειας 2-3 ωρών με συντελεστή 60%, γι’ αυτούς που θα μετέχουν στην αξιολόγηση.

iii. Από την τελική γραπτή εξέταση με συντελεστή 100%, όταν δεν υπάρχει ενδιάμεση αξιολόγηση.

3. α) Με το τέλος της τελευταίας εβδομάδας διεξαγωγής μαθημάτων του εξαμήνου, ο διδάσκων καταθέτει στο Τμήμα κατάσταση των σπουδαστών με το αντίστοιχο βαθμό της ενδιάμεσης αξιολόγησης για τον καθένα σε κάθε μάθημα, που του έχει ανατεθεί. Με του Προϊστάμενου του Τμήματος ανακοινώνεται έγκαιρα και πάντως πριν από τις τελικές εξετάσεις, ο πίνακας με τους βαθμούς, που συγκεντρώσαν σε κάθε μάθημα οι σπουδαστές.

β) Σε πέντε (5) ημέρες από την εξέταση του μαθήματος, ο διδάσκων καταθέτει στο Τμήμα τη βαθμολογία του μαθήματος.

4. α) Ο τελικός βαθμός θεωρητικού μαθήματος ή θεωρητικού μέρους μικτού μαθήματος, είναι : το άθροισμα των βαθμών που συγκεντρώνει ο σπουδαστής από την επίδοση του στην ενδιάμεση αξιολόγηση και την τελική εξέταση, πολλαπλασιασμένων με τους συντελεστές του εδαφίου α’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, γι’ αυτούς που επέλεξαν ενδιάμεση αξιολόγηση, ή σε περίπτωση μη ενδιάμεσης αξιολόγησης ο βαθμός της τελικής εξέτασης .

β) Σπουδαστής θεωρείται επιτυχών στα μαθήματα εκείνα που συγκέντρωσε βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).

5. Ο βαθμός αυτών που προέρχονται από την κατάταξη, εξάγεται ως εξής: Το Τμήμα Υποδοχής με απόφαση του Συμβουλίου του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαλλάσσει τους κατατασσόμενους από μαθήματα ή ασκήσεις, που έχουν εξετασθεί με επιτυχία στη σχολή ή στο Τμήμα Προέλευσης, μη καταγράφοντας τους βαθμούς των μαθημάτων αυτών. Καθορίζει δε τα μαθήματα και ασκήσεις προηγουμένων εξαμήνων, στα οποία οι κατατασσόμενοι οφείλουν να εξετασθούν, εφόσον δεν διδάχθηκαν ή δεν ασκήθηκαν πλήρως ή επαρκώς σε αυτά στη Σχολή ή το Τμήμα Προέλευσης, ανεξάρτητα από εξάμηνο που έγινε η κατάταξη.

6. Σπουδαστής που δεν παρακολούθησε με επιτυχία υποχρεωτικό μάθημα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού, πρέπει να το επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο. Εάν απέτυχε σε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ενός συνόλου μαθημάτων, τα οποία χαρακτηρίζουν κατεύθυνση, τότε πρέπει το μάθημα αυτό να το επαναλάβει το επόμενο εξάμηνο ή να αλλάξει το μάθημα ή την κατεύθυνση, ενώ εάν απέτυχε σε προαιρετικό μάθημα, μπορεί να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με άλλο. Για κάθε μάθημα που δηλώνει ο σπουδαστής, μπορεί να συμμετάσχει στις δύο (2) εξεταστικές περιόδους που ακολουθούν το εξάμηνο.

7. α) Ο τελικός βαθμός προκύπτει απ’ το συνυπολογισμό των βαθμών του θεωρητικού και εργαστηριακού / πρακτικού μέρους του μικτού μαθήματος με συντελεστές που κυμαίνονται μεταξύ 0,40 και 0,60 και έχουν άθροισμα ένα (1). Η κατανομή αυτή καθορίζεται από την Ομάδα Μαθημάτων με βάση τις ώρες και τις συνθήκες διδασκαλίας, ως και τη φύση κάθε μέρους του μαθήματος.

β) Η παρακολούθηση σε ένα μάθημα θεωρείται επιτυχής εφόσον ο βαθμός στο θεωρητικό και εργαστηριακό / πρακτικό μέρος του μαθήματος αυτού έχει την ένδειξη τουλάχιστον “5”.

γ) Ο τελικός βαθμός αμιγώς εργαστηριακού / πρακτικού ή αμιγώς θεωρητικού μαθήματος είναι ο βαθμός που καθορίζεται στις παραγράφους 1, 4 και 6 του άρθρου αυτού αντίστοιχα. Για όσους από τους σπουδαστές δεν επέλεξαν ενδιάμεση αξιολόγηση, τότε ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι ο τελικός.

δ) Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης ενός μόνο μέρους μικτού μαθήματος, ο βαθμός του μέρους αυτού κατοχυρώνεται και το μάθημα επαναλαμβάνεται μόνο ως προς το άλλο μέρος.

ε) Σπουδαστές που έχουν κατοχυρώσει εργαστηριακό μάθημα ή εργαστηριακό μέρος με βαθμό τουλάχιστον 4, δύναται να μην παρακολουθήσουν το εργαστήριο, αλλά μόνο να προσέρχονται στην τελική εξέταση του μαθήματος, μετά την απόφαση της Ο.Μ. λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του μαθήματος.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Κανονισμός Εξετάσεων Περιόδου και Πτυχιακής Εργασίας.Ληψη Πτυχίου.

ΑΡΘΡΟ 13.

Εξεταστικές Περίοδοι Εξαμήνου, Πρόγραμμα Εξετάσεων.

1.Μετα τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου, ακολουθούν δυο (2) εξεταστικές περίοδοι ,δυο (2) βδομάδων η κάθε μια, κατά την διάρκεια των οποίων οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτώς. Κατ’ εξαίρεση , υπάρχει δυνατότητα σπουδαστές να εξεταστούν προφορικώς από τον Καθηγητή του μαθήματος, εάν συντρέχουν λόγοι υγείας η ειδικών περιπτωσεων,για τις οποίες θα αποφαίνεται το Συμβούλιο του Τμήματος,

σε όλη τη διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος που δηλώθηκε από το σπουδαστή και προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράμματα.

2.Οι εξετάσεις περιόδου σε θεωρητικά μαθήματα, η στο θεωρητικό μέρος

μικτών μαθημάτων είναι για όλους τους σπουδαστές που τα έχουν δηλώσει υποχρεωτικές και διεξάγονται με βάση το πρόγραμμα, που συντάσσεται και ανακοινώνεται με ευθύνη από τον Προϊστάμενο του

Τμήματος δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων περιλαμβάνει:

- το εξεταζόμενο μάθημα με τον κωδικό του αριθμό

- τον εισηγητή των θεμάτων

- ημερομηνία, ώρα και αίθουσα εξετάσεων

3.Σε περίπτωση που, για λόγους μη υπαιτιότητας των σπουδαστών δεν πραγματοποιηθούν οι τελικές εξετάσεις της μιας η και των δυο εξεταστικών περιόδων σε μάθημα η μαθήματα του οικείου διδακτικού εξάμηνου, αυτές διενεργούνται στο αμέσως επόμενο διδακτικό εξάμηνου και μετά την λήξη των εβδομάδων διδασκαλίας του εξάμηνου αυτού.Στην περίπτωση αυτή κατοχυρώνεται ο βαθμός ενδιάμεσης αξιολόγησης. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις μαθημάτων που διεξάγονται σύμφωνα με τα προηγούμενα, στο αμέσως επόμενο διδακτικό εξάμηνο δεν απαιτείται δήλωση του μαθήματος από τον σπουδαστή, ούτε έχουν εφαρμογή, όσον αφορά στα μαθήματα αυτά οι περιορισμοί της διάταξης των περιπτώσεων i,iii

του εδαφίου β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του παρόντος.

 

ΑΡΘΡΟ 14

Οργάνωση των εξετάσεων Περιόδου.

1. Τη γενική εύθηνη εύρυθμης διεξαγωγής των εξετάσεων του Τμήματος έχει ο Προϊστάμενος του Τμήματος, ο οποίος μεριμνά έγκαιρα για τον ορισμό εποπτών, την καταλληλότητα των χώρων, την διαθεσιμότητα των υλικών και μέσων και γενικότερα για το αδιάβλητο των εξετάσεων.

2. Ως επιτηρητές των εξετάσεων ορίζονται από το Συμβούλιο του Τμήματος τακτικά μέλη του Ε.Π. και Εργαστηριακοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες στα πλαίσια των ωρών απασχόλησης τους κατά βαθμίδα και με συνεκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για την ετοιμασία των εισηγήσεων και για τις διορθώσεις των γραπτών δοκιμίων. Σε περίπτωση έλλειψης του προαναφερόμενου προσωπικού, με πράξη του Διευθυντή Σχολής, ως επιτηρητές ορίζονται και μέλη του Ε.Τ.Π. και ο Προσωρινός Κλάδος Τεχνικών Εργαστηρίων.

3. Τα θέματα των εξετάσεων εισηγούνται αυτός ή αυτοί που δίδαξαν το μάθημα κατά το εξάμηνο που έληξε και σε περίπτωση απουσίας τους ή κωλύματος τα θέματα, θέτει και εισάγεται άλλος εκπαιδευτικός από την ίδια Ομάδα Μαθημάτων, που ορίζεται με πράξη του Προϊστάμενου του Τμήματος.

4. Οι εξετάσεις κάθε , μαθήματος διεξάγονται με την ευθύνη του εισηγητού του μαθήματος και του επόπτου.

 

Άρθρο 15.

Διαδικασία Διεξαγωγής Εξετάσεων, ‘’Τράπεζα Θεμάτων’’.

1. Για την ανάπτυξη των θεμάτων χορηγούνται στους εξεταζόμενους σπουδαστές ειδικά σφραγισμένες κόλλες αναφοράς ή τυπωμένα ερωτηματολόγια με ευθύνη των επιτηρητών της αίθουσας.

2. Στην αρχή της εξέτασης γίνεται από τους επιτηρητές έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας των εξεταζομένων.

3. Σπουδαστής που καταλαμβάνεται να αντιγράφει από βιβλία ή σημειώσεις ή από γραπτό σπουδαστή ή συνεννοείται με άλλον ή άλλους σπουδαστές ή παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων μηδενίζεται, αφού σημειωθεί και μονογραφηθεί το γραπτό του από τον επιτηρητή, που έκανε την διαπίστωση αυτή.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την διεξαγωγή των εξετάσεων του μαθήματος, ο εκπαιδευτικός καταθέτει στο Τμήμα τη βαθμολογία των εξετάσεων περιόδου, καθώς και τον τελικό βαθμό του μαθήματος. Μετά από σχετικό έλεγχο, το Τμήμα προβαίνει στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων και στην αρχειοθέτηση των βαθμολογιών.

5. Τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται με ευθύνη του εξεταστή για ένα εξάμηνο, μετά την παρέλευση του οποίου διατίθεται για πολτοποίηση με απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής. Σε διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο σπουδαστής μπορεί να ζητήσει από τον εξεταστή να συμβουλευτεί το γραπτό του και ο εξεταστής υποχρεούται να το επιδείξει.

6. α) Ο εξεταστής κάθε μαθήματος υποχρεούται να παραδίδει στον υπεύθυνο της Ο.Μ. του Τμήματος του ένα (1) αντίγραφο των θεμάτων της εξέτασης των σπουδαστών.

β) Στο τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου, γίνεται αξιολόγηση των θεμάτων που κατατέθηκαν στο Τμήμα από την οικεία ομάδα μαθημάτων και αποφασίζεται η κωδικοποίηση ή μη συγκεκριμένου θέματος.

γ)Για την κωδικοποίηση, αρχειοθέτηση, διατήρηση και διακίνηση των θεμάτων του προηγουμένου εδαφίου δημιουργείται σε κάθε Τμήμα Α.Τ.Ε.Ι. ‘’Τράπεζα Θεμάτων’’ κατά Τμήμα και Ομάδες Μαθημάτων, σκοπός της οποίας είναι η διευκόλυνση των εξεταστικών διαδικασιών.

δ) Η ‘’Τράπεζα Θεμάτων’’ λειτουργεί και ως δανειστική μεταξύ των μελών του Ε.Π. του Τμήματος.

 

Άρθρο 16.

Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας.

1. Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία με θέμα, που πρέπει να έχει άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος και τα πραγματικά θέματα παραγωγής και υπηρεσιών. Τα τακτικά μέλη του Ε.Π. και οι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες που διδάσκουν στο Τμήμα, προτείνουν θέματα πτυχιακής εργασίας, που ανακοινώνονται έγκαιρα στους σπουδαστές. Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο οι χώροι και ο εξοπλισμός, καθώς επίσης τυχών αναγκαία οικονομικά μέσα του Α.Τ.Ε.Ι.. Πτυχιακή εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης εκτός Α.Τ.Ε.Ι. σε οργανισμούς, ιδρύματα, υπηρεσίες κ.τ.λ., ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος. Τις προϋποθέσεις ανάθεσης πτυχιακών εργασιών και κάθε σχετικό θέμα καθορίζει με απόφαση της η Ομάδα Μαθημάτων.

2. Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι τριών (3) σπουδαστών με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε κάθε σπουδαστή.

3. Κάθε τακτικό μέλος του Ε.Π. του Τμήματος στο πλαίσιο απασχόλησής του υποχρεούται να αναλάβει την επίβλεψη αριθμού πτυχιακών εργασιών, που δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις (3) ανά εξάμηνο. Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες του Τμήματος αναλαμβάνουν επίσης την επίβλεψη πτυχιακών εργασιών, μετά την κάλυψη πτυχιακών εργασιών ανά εξάμηνο που υποχρεούται να αναλαμβάνει το Ε.Π. ή αλλιώς όπως αποφασίσει το Συμβούλιο του Τμήματος.

4. Από την Ομάδα Μαθημάτων ορίζεται για κάθε θέμα πτυχιακής εργασίας ένα τακτικό μέλος του Ε.Π. ή Επιστημονικός - Εργαστηριακός Συνεργάτης, που επιβλέπει την πρόοδο στην επεξεργασία του θέματος, καθοδηγεί τους σπουδαστές στην αναζήτηση της καλύτερης λύσης, φροντίζει για την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων σε χώρους και εξοπλισμό και συνεργάζεται με μέλη του Ε.Π., όπου η συμβολή τους κρίνεται αναγκαία. Επίσης, εισηγείται στον Προϊστάμενο του Τμήματος τη διάθεση των απαραίτητων χρηματικών ποσών για αναλώσιμα υλικά κ.λ.π.. για πτυχιακές εργασίες που πραγματοποιούνται σε χώρους εκτός Α.Τ.Ε.Ι., ο επιβλέπων εκπαιδευτικός περιορίζεται στο επιστημονικό και τεχνικό μέρος της εργασίας. Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί σε μέλη του Ε.Π. ή Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες άλλου Τμήματος ή Γενικού Τμήματος, μετά από κοινή απόφαση των Συμβουλίων των δύο Τμημάτων.

5. Η επεξεργασία της πτυχιακής εργασίας μπορεί να επεκταθεί και πέραν από τη λήξη του τελευταίου έτους σπουδών, ανάλογα με την έκταση και τις απαιτήσεις του θέματος. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε αυτούς που συνέβαλαν στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Για να ανατεθεί σε σπουδαστή πτυχιακή εργασία, πρέπει αυτός να βρίσκεται στο τελευταίο έτος σπουδών.

6. Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και ύστερα από έγκριση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, αυτή υποβάλλεται μέσω του πρωτοκόλλου στο Τμήμα. Το Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει ημερομηνία μέσα στο χρόνο μαθημάτων, κατά την οποία γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας ή αριθμού πτυχιακών εργασιών ενώπιον τριμελούς επιτροπής από μέλη του Ε.Π. του Τμήματος και Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες συναφούς ειδικότητας, εκ των οποίων ο ένας είναι εισηγητής. Την παρουσίαση αυτή μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη του Ε.Π. και οι σπουδαστές της Σχολής.

7. Σε περίπτωση έλλειψης μελών του Ε.Π. συναφούς ειδικότητας στο ίδιο Τμήμα, η επιτροπή μπορεί να συμπληρώνεται από μέλη άλλου Τμήματος, που έχουν συνάφεια με το αντικείμενο. Τα μέλη της επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλουν διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα και για το βαθμό συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες στην επεξεργασία του θέματος σπουδαστές. Τα μέλη της επιτροπής εξέτασης της πτυχιακής εργασίας αποφασίζουν, κατά πλειοψηφία, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, για το βαθμό που θα δοθεί στη πτυχιακή εργασία ή σε καθένα από τους συμμετέχοντες στην ομάδα επεξεργασίας ξεχωριστά. Σε περίπτωση που η πτυχιακή εργασία δίνεται σε περισσότερους από έναν σπουδαστές, τότε η βαθμολογία τίθεται χωριστά για κάθε ένα σπουδαστή.

8. Σε περίπτωση που για μία πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής, αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασης, όπως ορίζεται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου αυτού.

9. Σε περίπτωση διαφοράς αξιολόγησης πέραν των τριών (3) μονάδων, θα δικαιολογείται η βαθμολογία της επιτροπής εξέτασης.

10. Για επιμέρους θέματα που δεν αναφέρονται στο άρθρο αυτό, αποφασίζει το Συμβούλιο Τμήματος.

 

 

Άρθρο 17.

Βαθμός Πτυχίου, Ανακήρυξη Πτυχιούχων.

1. Ο βαθμός πτυχίου εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και προκύπτει από τον τύπο : Β=δ1β1 + δ2β2 + ….+δνβν

δ1 +δ2 +…..+δν

όπου β1β2….βν είναι οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που παρακολούθησε ο σπουδαστής και δ1δ2….δν, η αντίστοιχες διδακτικές μονάδες, που αντιστοιχούν στις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος. Στα μαθήματα περιλαμβάνεται και η πτυχιακή εργασία, που χαρακτηρίζεται από 20 μέχρι 30 διδακτικές μονάδες.

2. Τελειόφοιτος του Α.Τ.Ε.Ι. ανακηρύσσεται πτυχιούχος αφού συμπληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του ν.1404/1983, προϋποθέσεις και ειδικότερα από τεχνολογία που κατατέθηκε μέσω πρωτοκόλλου Τμήματος και η τελευταία προϋπόθεση.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Τίτλοι Σπουδών, Ταυτότητα, Τηρούμενα Βιβλία.

Άρθρο 18.

Τίτλοι Σπουδών.

1. Στους σπουδαστές του Α.Τ.Ε.Ι. χορηγούνται τα ακόλουθα πιστοποιητικά και τίτλοι σπουδών :

α) Βεβαίωση σπουδαστικής κατάστασης

β) Πιστοποιητικό αποφοίτησης

γ) Πτυχίο

2. Η βεβαίωση σπουδαστικής κατάστασης αποτελεί αντίγραφο βαθμολογίας του σπουδαστή.

3. Το πιστοποιητικό αποφοίτησης επέχει θέση αντιγράφου πτυχίου.

4. Ο τύπος του πτυχίου καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 27 του ν.1404/1983.

5. Ο χαρακτηρισμός βαθμός του πτυχίου των αποφοίτων του Α.Τ.Ε.Ι. καθορίζεται ως εξής :

α) Από 5 - 6,49 ‘’καλώς’’, β) από 6,5 - 8,49 ‘’λίαν καλώς’’, γ) από 8,5 - 10 ‘’άριστα’’.

 

Άρθρο 19.

Σπουδαστική Ταυτότητα, Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου.

Στους σπουδαστές Α.Τ.Ε.Ι. χορηγούνται : η σπουδαστική ταυτότητα και το δελτίο ειδικού εισιτηρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

 

Άρθρο 20

Τηρούμενα Βιβλία στο Τμήμα και τη Σχολή.

1. Για την παρακολούθηση της σπουδαστικής κατάστασης του Τμήματος, τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και πρακτικά :

α) Μητρώο Σπουδαστών

β) Μητρώο Πτυχιούχων

γ) Βιβλίο Πρακτικών Συμβουλίου του Τμήματος

δ) Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος

2. α) Ο τύπος και το περιεχόμενο του Μητρώου Σπουδαστών καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Τ.Ε.Ι.

β) Το βιβλίο των πρακτικών του Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, αποτελείται από τα επιμέρους δακτυλογραφημένα έντυπα ή πρακτικά, τα οποία στο τέλος κάθε χρόνου βιβλιοδετούνται και αρχειοθετούνται χρονολογικά.

3. Σε επίπεδο Σχολής τηρείται μόνο βιβλίο πρακτικών του Συμβουλίου, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της προηγούμενης παραγράφου.

4. ανάλογα με τις τεχνικές του δυνατότητες, το Α.Τ.Ε.Ι. μπορεί να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή για την τήρηση της σπουδαστικής κατάστασης και να χορηγεί επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα αυτής στον ενδιαφερόμενο σπουδαστή.

 

ΑΡΘΡΟ 21.

Φιλοξενούμενοι Σπουδαστές.

Οι σπουδαστές, οι διακινούμενοι μεταξύ των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και του Α.Τ.Ε.Ι., στα πλαίσια προγραμμάτων συνεργασίας, εγγράφονται ως φιλοξενούμενοι σπουδαστές. Οι φιλοξενούμενοι σπουδαστές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι σπουδαστές του Ιδρύματος, για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτηση τους, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργασίας. Στους σπουδαστές που ολοκληρώνουν την παρακολούθηση μαθημάτων (εργαστηριακών ή θεωρητικών) και έλαβαν μέρος επιτυχώς σε εξετάσεις, χορηγεί πιστοποιητικό σπουδών με τον τίτλο του μαθήματος, τον βαθμό και τις Ακαδημαϊκές Πιστωτικές Μονάδες.

Άρθρο 22.

Παρακολούθηση μέρους Σπουδών σε Ιδρύματα της Αλλοδαπής.

Προκειμένου περί σπουδαστών ενός Τμήματος του Α.Τ.Ε.Ι. που πραγματοποιούν ένα μέρος του προγράμματος σπουδών σε ιδρύματα της αλλοδαπής στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνεργασίας, ακολουθούνται οι διαδικασίες σύμφωνα με τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ του Α.Τ.Ε.Ι. και του Τμήματος Υποδοχής και Ιδρυμάτων που υπάρχει συνεργασία.

 

Άρθρο 23.

Διάφορες Εξεταστικές Διαδικασίες.

Για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των σπουδαστών, το Συμβούλιο του Τμήματος δύναται να ορίσει διαφορετικές εξεταστικές διαδικασίες για τους μετακινούμενους σπουδαστές.

 

Άρθρο 24.

Γενική Διάταξη.

Θέματα και λεπτομέρειες που δεν καθορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό, καθορίζονται από την Συνέλευση του Α.Τ.Ε.Ι.

 

Τελευταία Ενημέρωση έγινε τετάρτη, 08 Σεπτέμβριος 2010 11:28