ΕΣ&ΠΣ

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Πρακτική Άσκηση

Εκτύπωση

Θεσμικό Πλαίσιο-Σκοπός-Στόχος

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των ΤΕΙ (Ν. 1404/83, ΦΕΚ 173/24-11-1983) και το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 174/20-3-1985, η πρακτική άσκηση των σπουδαστών αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς είναι αναπόσπαστο υποχρεωτικό τμήμα των σπουδών τους. Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες Σχολές και αποσκοπεί:

 • Στην ενημέρωση των ασκουμένων για τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των ασκουμένων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.
 • Στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής.
 • Στην επαφή των σχολών των ΤΕΙ με τους χώρους παραγωγής και εφαρμοσμένης έρευνας για τη δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα, κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του ΤΕΙ.

Η πρακτική άσκηση δεν θεωρείται μάθημα με την γνωστή μορφή της θεωρίας ή του εργαστηρίου, χαρακτηρίζεται από δέκα (10) διδακτικές μονάδες, αξιολογείται ποιοτικά και αποτελεί σημαντική συνιστώσα στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση των σπουδαστών.

Προϋποθέσεις-Διάρκεια-Φορείς Πρακτικής Άσκησης

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες για όλους τους σπουδαστές και πραγματοποιείται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών δηλαδή στο 8ο εξάμηνο. Οι προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται για την πραγματοποίησή της είναι:

Για να αποκτήσουν οι φοιτητές - φοιτήτριες το δικαίωμα έναρξης της Πρακτικής τους Άσκησης απαιτείται

i) O σπουδαστής να έχει περάσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

ii) Ο σπουδαστής να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα ακόλουθα Μαθήματα Ειδικότητας ή τα αντίστοιχά τους στο Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών:

 1. Διαχείριση Έργων και Λειτουργιών
 2. Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 3. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
 4. Τεχνικές Προβλέψεων και Ελέγχου
 5. Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον
 6. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Η Πρακτική Άσκηση ως μορφή εκπαίδευσης είναι συνεχόμενη. Ο σπουδαστής μπορεί για σοβαρούς λόγους να απουσιάσει συνολικά μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες με έγκριση από τον Υπεύθυνο Εργασίας ή/και τον Προϊστάμενο του Τμήματος. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, ελέγχονται από το μέλος Ε.Π. που έχει ορισθεί επόπτης και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, μετά από εισήγηση της επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. Αν για οποιοδήποτε λόγο, είτε με ευθύνη/επιθυμία του εκπαιδευόμενου, είτε με ευθύνη/επιθυμία του Εργοδότη, διακοπεί η πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, ο σπουδαστής πρέπει να προσκομίσει διακοπή της σύμβασης (από τον ΟΑΕΔ) και να φροντίσει για την συνέχισή της σε άλλο χώρο εργασίας, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία διακοπής.

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.1351/1983 σε φορείς, όπως:

 • Δημόσιος Τομέας
 • Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας, όπως ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ.
 • ΟΤΑ
 • Τράπεζες
 • ΔΕΚΟ (ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΛΤΑ)
 • Ιδιωτικός Τομέας
 • Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
 • ΤΕΙ και Πανεπιστήμια
 • Ερευνητικά, Τεχνολογικά Ινστιτούτα και Κέντρα

Ειδικότερα, για το Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, η πρακτική άσκηση διεξάγεται σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και οργανισμών στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

Σημειώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης και σε φορείς του εξωτερικού. Σε αυτή τη περίπτωση πηγές χρηματοδότησης είναι δύο:

(α) το Πρόγραμμα ERASMUS.

(β) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», το οποίο υποστηρίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας.

Διοικητική και Επιστημονική Υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης

Στο επίπεδο του Τμήματος, η Πρακτική Άσκηση υποστηρίζεται επιστημονικά και διοικητικά με την συμμετοχή:

i) Του επιστημονικού υπεύθυνου της Πρακτικής Άσκησης ο οποίος κατά την παρούσα χρονική περίοδο είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος.

ii) Της επιτροπής της Πρακτικής Άσκησης.

iii) Της Γραμματείας του Τμήματος.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, έχει συντονιστικό ρόλο και είναι αυτός ο οποίος έχει την επιστημονική ευθύνη, για την υλοποίηση της δραστηριότητας στο σύνολό της.

Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, είναι τριμελής και έχει επίσης ευθύνη για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα. Έχει αρμοδιότητες στο να εντοπίζει θέσεις Πρακτικής Άσκησης και να διαπιστώνει την επάρκεια και την καταλληλότητα της στελέχωσης, σε επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, του φορέα υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης. Επιπλέον λειτουργεί συμβουλευτικά έναντι του σπουδαστή.

Στους σπουδαστές παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος κατάλογος με επιλεγμένες επιχειρήσεις με αντικείμενο που συνάδει με τις προσφερόμενες θεωρητικές γνώσεις και καλλιεργούμενες δεξιότητες των σπουδαστών, στον οποίο αναγράφονται:

 • Η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης
 • Το αντικείμενο δραστηριότητας

Στη διάθεση του Τμήματος βρίσκονται επίσης τα:

 • Στοιχεία επικοινωνίας των επιχειρήσεων
 • Ηλεκτρονικές διευθύνσεις των επιχειρήσεων

τα οποία γνωστοποιούνται στους σπουδαστές όταν οριστικοποιείται σε ποια επιχείρηση θα ασκηθούν.

Ο σπουδαστής που έχει τις προϋποθέσεις να κάνει την πρακτική του άσκηση, υποβάλλει αίτηση-δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος, με την οποία δηλώνει μία ή περισσότερες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις στις οποίες ενδιαφέρεται να απασχοληθεί. Εάν η θέση αφορά στον Ιδιωτικό τομέα τότε δηλώνει την Εταιρεία επισυνάπτοντας στην αίτηση και βεβαίωση της εταιρείας ότι τον δέχεται να ασκηθεί πρακτικά. Η επιτροπή πρακτικής άσκησης κατανέμει τους σπουδαστές στις υπάρχουσες θέσεις αφού συνεκτιμήσει τις δηλώσεις τους. Στους σπουδαστές δίνεται η δυνατότητα να προτείνουν οι ίδιοι τις θέσεις που θέλουν να απασχοληθούν. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή πρακτικής άσκησης, αφού ελέγξει την καταλληλότητα της επιχείρησης, δίνει τη θέση στον προτείνοντα σπουδαστή.

Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα

Σκοπός της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων είναι η απόκτηση εμπειρίας έτσι ώστε να είναι σε θέση να προγραμματίζουν, οργανώνουν, καθοδηγούν και ελέγχουν αποτελεσματικά και παραγωγικά δραστηριότητες επιχειρήσεων και οργανισμών όπως:

 • Ο σχεδιασμός και η λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
 • Η χρηματοοικονομική διοίκηση
 • Το μάρκετινγκ και οι πωλήσεις
 • Η διοίκηση παραγωγής
 • Τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Συγκεκριμένα, η πρακτική άσκηση αφορά στο γνωστικό τομέα του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού με υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων (εκπόνηση επιχειρηματικών - επιχειρησιακών, στρατηγικών και τακτικών σχεδίων ανάπτυξης επιχειρήσεων και οργανισμών, εκπόνηση μελετών προγραμματισμού και διαχείρισης έργων, διενέργεια ερευνών αγοράς και προώθησης προϊόντων, στατιστικών ερευνών και προβλέψεων, λήψη αποφάσεων ορθολογικής λειτουργίας των οικονομικών μονάδων, ανάπτυξη, οργάνωση και συντήρηση δικτυακού τόπου επιχείρησης και δικτυακών εφαρμογών, σχεδιασμός συστημάτων κατάρτισης προϋπολογισμών και παρακολούθησης ταμειακών ροών, ανάλυση προβλημάτων χρηματοδότησης έργων, εφαρμογή μεθόδων διοίκησης ολικής ποιότητας σε έργα και προγράμματα, σύνταξη προτάσεων για ISO, σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών προγραμμάτων).

Κάθε ασκούμενος σπουδαστής τηρεί βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο διατίθεται δωρεάν από την Γραμματεία του Τμήματος και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης. Το βιβλίο χορηγείται στον σπουδαστή μετά την υπογραφή των συμβάσεων. Στο βιβλίο Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνονται ενότητες απασχόλησης με περιγραφή του έργου και των καθηκόντων, επίβλεψης και ελέγχου, αξιολόγησης και τέλος επικύρωσης της Πρακτικής Άσκησης.

Πρακτική Άσκηση στο Εξωτερικό

Ευκαιρίες για Πρακτική Άσκηση στο Εξωτερικό δίδονται:

i) Με το πρόγραμμα ERASMUS

ii) Με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση)

iii) Με την συνδρομή του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων

Ασφάλιση Σπουδαστών και Μηνιαία Αποζημίωση κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

Βάση των κείμενων διατάξεων οι σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. οι οποίοι εκτελούν την Πρακτική τους Άσκηση ασφαλίζονται κατά επαγγελματικού κινδύνου. Η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως διαμορφώνεται και καταβάλλεται κάθε φορά από τον εργοδότη. Ο εργοδότης πρέπει να απευθύνεται στο Ι.Κ.Α. και να ενημερώνεται κάθε έτος γι’ αυτή την αλλαγή. Οι σπουδαστές θα πρέπει να απογραφούν ως ασφαλισμένοι στα μητρώα του Ι.Κ.Α. και να εφοδιαστούν με ασφαλιστικά βιβλιάρια στην σελίδα των οποίων θα τεθεί σφραγίδα με την ένδειξη «Ασφάλιση Κινδύνου Ατυχήματος».

Η μηνιαία αποζημίωση των σπουδαστών ορίζεται κάθε φορά διαφορετικά για κάθε φορέα. Για παράδειγμα στον ιδιωτικό τομέα η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται, με βάση τα παραπάνω, στο 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Οι Τράπεζες αποζημιώνουν τους σπουδαστές παραπάνω ενώ στον Δημόσιο Τομέα οι θέσεις της Πρακτικής είναι θεσμοθετημένες με Υπουργικές Αποφάσεις και η αποζημίωση των ασκούμενων ανέρχεται στα 176,08 Euro/μήνα. Τέλος η μηνιαία αποζημίωση η οποία δίνεται στους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. (μέσω Ι.Κ.Υ.) που μετέχουν στα προγράμματα Erasmus ποικίλει ανάλογα με την χώρα υποδοχής, ενώ και το Τ.Ε.Ι. ενισχύει οικονομικά τους σπουδαστές του με εφάπαξ ποσό, το οποίο προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μηνιαία αποζημίωση για τους σπουδαστές οι οποίοι πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση, καταβάλλεται ακέραια χωρίς να υπόκειται σε κρατήσεις, φόρους ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου. Ταυτόχρονα οι σπουδαστές δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, ούτε επίδομα κανονικής αδείας.

Τελευταία Ενημέρωση έγινε Πέμπτη, 09 Φεβρουάριος 2012 13:55